NGUYÊN TẮC

VICTORY yêu cầu tất cả nhân viên và nhân sự của mình có thể thụ lý tất cả thông tin bảo mật theo hướng tế nhị và chuyên nghiệp. Nhân viên và nhân sự của VICTORY có nghĩa vụ không được phép truy cập hoặc cố gắng truy cập vào những thông tin mà họ không được cấp thẩm quyền truy cập. Tuy nhiên, VICTORY luôn quan tâm tầm quan trọng của văn hóa cởi mở với sự giao tiếp rành mạch và trách nhiệm. VICTORY luôn mong muốn duy trì sự an toàn của cá nhân, tổ chức, khách hàng đồng thời mong muốn tất cả nhân viên và nhân sự xử lý thông tin bí mật theo hướng sẽ bảo vệ an toàn cho công ty và các hồ sơ khách hàng.

GIỮ GÌN THÔNG TIN MẬT